مشتریان وفادار حاتم طهرانی

1. مجید مرآتی فشی(100امتیاز)
  • 2. فرید پارسایی (90امتیاز)
  • 3. محمد حسن کرمیان(60امتیاز)
  • 4. پویا حقی(50امتیاز)
  • 5. حمیدرضا کریمی(40امتیاز)
  • 6. سيد محمد سعادت(40امتیاز)
  • 7. فاطمه حسینی(40امتیاز)
  • 8. مهدی سعیدی (40امتیاز)
  • 9. سید حسین حسینیان(30امتیاز)
  • 10. مهدی مقدم(30امتیاز)