مشتریان وفادار حاتم طهرانی

1. فرید پارسایی(130امتیاز)
  • 2. محمد حسن کرمیان (80امتیاز)
  • 3. زیبا نقی زاده(70امتیاز)
  • 4. پویا حقی(60امتیاز)
  • 5. حمید کریمیان(50امتیاز)
  • 6. مهدی سعیدی(50امتیاز)
  • 7. Sadegh Mohammadi(50امتیاز)
  • 8. شهروز اسراریان (50امتیاز)
  • 9. محمدحسین عدلو(40امتیاز)
  • 10. بهاره كيوانپور(40امتیاز)