مرکز تماس عاملی مهم در ارتباطات و تعاملات مشتریان و مجموعه ها