مهارت های استراتژیک با تقویت عملکرد افراد تیم در گسترش کسب و کار