نوشته‌ها

لحظه صفر حقیقت

لحظه صفر حقیقت در ارتباط با مشتری چیست؟

/
لحظه صفر حقیقت در ارتباط با مشتری (ZMOT: Zero Moment Of Truth) چیست و چرا اینقدر مهم است؟