نوشته‌ها

کال سنتر

داستان روز (کال سنتر)

/
جلسه اي داشتم با شركت... ميگفت آقاي طهراني