نوشته‌ها

انبوه سازی

داستان روز (شرکت انبوه سازی)

/
با شرکتی که کار اصلی آنها انبوه سازی بود جلسه ای داشتم ...