نوشته‌ها

تجربه مشتری

طولانی ترین احساسات پایدار در تجربه مشتری

/
از این بخش استفاده کنید تا خطرناک ترین و مخرب ترین احساساتی که به تجربه مشتری وارد می شود را بفهمید و اینکه در قبال آنها چه کاری میتوانید انجام دهید.
تجربه مشتریان

حذف اشکالات جزئی در تجربه مشتریان

/
ازاین نکته استفاده کنید تا آزردگی های کوچک در تجربه مشتریان را که چهره ی شرکت شما را مخدوش می کند و همیشه به یاد می ماند را شناسایی و ریشه کن کنید.