نوشته‌ها

ارتباط با مشتری

اثر تقدم و تاخر در ارتباط با مشتری

/
از این نکته استفاده کنید تا مهتمرین زمان ها در ارتباط با مشتری را متوجه شوید.اثر تقدم و تاخر باعث می شود تا شرکت ها قدرت و اثرگذاری خود را متوجه شوند