نوشته‌ها

مخابرات

داستان روز (مخابرات)

/
برای تخلیه و واگذاری چند خط به مخابرات منطقه رفتم ، پس از اینکه نوبت …