نوشته‌ها

قدرت و دقت کلامی در ارتباط با مشتری

/
استفاده از کلمات مناسب در ارتباط با مشتری بسیار حائز اهمیت است، از چه کلماتی استفاده می کنید وقتی مشتری عصبانی است؟