نوشته‌ها

داده کاوی

جمع آوری و تحلیل اطلاعات مشتریان

/
یکی از بهترين روش های استخراج الگوهاي رفتاري مشتريان، استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي است