نوشته‌ها

شکایات مشتری

داستان راه اندازی سیستم مدیریت شکایات مشتریان

/
برخی از شرکت ها فکر میکنند سیستم مدیریت شکایات مشتریان راه اندازی کرده اند و باتوجه به ایرادات موجود در سیستم ،خوشحال هستند که تعداد شکایات پایین است ، اما از آتش زیر خاکستر اطلاعی ندارند !