نوشته‌ها

رفتار مشتری

رفتار مشتری در حال تغییر است

/
رفتار مشتری در حال تغییر است ،فرض های قدیمی در مورد اطلاعات دموگرافیک گروههای مختلف، معتبر نیستندآیا میتوانیم مطمئن باشیم که فرضیات ما درست هستند؟