نوشته‌ها

داده های نظرسنجی

در هنگام تفسیر داده های نظرسنجی مراقب باشید

/
جمع آوری داده های نظرسنجی یک چیز است، اما تحلیل و فهم اینکه معنای آنها چیست، کاملا متفاوت است.فهم داده ها بسیار مشکل بوده و به مهارت به خصوصی نیاز دارد
داده های مشتریان

غوطه ور شدن در داده های مشتریان بهتر است!

/
تا زمانی که داده های مشتریان به ما درک صحیحی از رفتار مشتریان می دهد می تواند خوب باشد،گاهی اوقات پاسخ های درست در مقابل شما هستند
داده کاوی

جمع آوری و تحلیل اطلاعات مشتریان

/
یکی از بهترین روش های استخراج الگوهای رفتاری مشتریان، استفاده از الگوریتم های داده کاوی است