نوشته‌ها

داده های مشتریان

غوطه ور شدن در داده های مشتریان بهتر است!

/
تا زمانی که داده های مشتریان به ما درک صحیحی از رفتار مشتریان می دهد می تواند خوب باشد،گاهی اوقات پاسخ های درست در مقابل شما هستند