نوشته‌ها

خدمات مشتریان

بهبود خدمت به مشتری با استفاده از بداهه پردازی

/
آیا کارکنان بخش خدمات مشتریان اکثرا از روی یک متن از پیش تعیین شده صحبت می کنند، یا اینکه اجازه دارند در پاسخ های خود آزادی داشته باشند؟