دانلود رایگان فیلم

اتوماتیک سازی در ارتباط با مشتری

در این فیلم رایگان ،با ابزارهای مختلفی آشنا می شوید تا با استفاده از آنها به سادگی ارتباط با مشتری را در تمامی نقاط تماس با سازمان اتوماتیک کنید