Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

مدیر یک دقیقه ای

دانلود رایگان کتاب مدیر یک دقیقه ای

سمبل مدیر یک دقیقه ای ، نگاهی یک دقیقه ای به صفحه یک ساعت دیجیتال است که به ما یادآوری می کند، هریک از ما یک دقیقه از وقت روزانه خود را صرف نگاه کردن به صورت افرادی که آنها را رهبری می کنیم بنماییم و درک کنیم که انها مهمترین منابع ماهستند. در این […]

رقابت

کسب و کار تا سال ۱۴۰۰ (قسمت دوم-رقابت)

امروزه به علت رشد بیش از حد تامین کننده ها و توزیع کننده ها رقابت شدیدی برای کسب بیشترین سهم بازار و همچنین جذب مشتری براه افتاده است . رقابتی که رنگ وبوی متفاوتی  نسبت به سال های گذشته دارد . فشاری که قیمت بالای ارز به بدنه اقتصاد وارد میکند باعث پایین آمدن میزان […]

مدیر یک دقیقه ای

دانلود رایگان کتاب مدیر یک دقیقه ای

سمبل مدیر یک دقیقه ای ، نگاهی یک دقیقه ای به صفحه یک ساعت دیجیتال است که به ما یادآوری می کند، هریک از ما یک دقیقه از وقت روزانه خود را صرف نگاه کردن به صورت افرادی که آنها را رهبری می کنیم بنماییم و درک کنیم که انها مهمترین منابع ماهستند. در این […]

رقابت

کسب و کار تا سال ۱۴۰۰ (قسمت دوم-رقابت)

امروزه به علت رشد بیش از حد تامین کننده ها و توزیع کننده ها رقابت شدیدی برای کسب بیشترین سهم بازار و همچنین جذب مشتری براه افتاده است . رقابتی که رنگ وبوی متفاوتی  نسبت به سال های گذشته دارد . فشاری که قیمت بالای ارز به بدنه اقتصاد وارد میکند باعث پایین آمدن میزان […]